Kallelse till årsmötet 2020

SFPOG – Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi 

Tid: Fredag den 27 april 2020, kl 16.o5 direkt efter Symposiet

Aulan, Södersjukhuset Stockholm

Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för årsmötet
 2. Godkännande av dagordning
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse
 4. Kassörens ekonomiska redogörelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av årsavgiften
 8. ISPOG information
 9. Motion från Styrelsen: 
  1. Representant på Executive Committee möten vid ISPOG världskonferenser : förslag om att SFPOG bekostar konferens avgiften och en skälig rese-ersättning för en styrelseledamot för att möjliggöra föreningens aktiva deltagande på möten.
  1. Information om att minska kassa buffert till 50.000kr
 1. Val av styrelse
 2. Val av revisorer
 3. Val av valberedning
 4. Hemsidan
 5. Övriga ärenden
 6. Årsmötet avslutas

För SFPOG styrelse 

Katri Nieminen

Ordförande arbetsåret 2019-2020