Kallelse till årsmötet 2021

SFPOG – Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi 

Tid: Fredag den 1 oktober 2021, kl 16.05 digitalt, länken publiceras kvällen innan.


Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för årsmötet
 2. Godkännande av dagordning
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse
 4. Kassörens ekonomiska redogörelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av årsavgiften
 8. ISPOG information
 9. Val av styrelse
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Hemsidan
 13. Övriga ärenden
 14. Årsmötet avslutas

För SFPOG styrelse 

Katri Nieminen

Ordförande arbetsåret 2020-2021