Styrelsen


Maria Alexanderson Redvall
maria.alexandersson@vgregion.se

Gynekolog, Göteborg
Föreningens ordförande

Jag heter Maria Alexanderson Redvall och bor och arbetar som gynekolog i Göteborgsområdet. Redan under läkarutbildningen i Umeå på 80-talet var jag intresserad av psykosociala frågor.

Jag blev specialist i gynekologi och obstetrik 1995. Efter det arbetade jag huvudsakligen inom förlossningsvården fram till 2007. Där kom jag i kontakt med Auroraverksamheten för kvinnor med förlossningsrädsla och deltog i det arbetet under flera år. Mötena med dessa kvinnor ökade mitt intresse för samtalsbehandling och jag blev legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning 2008.

Sedan 2007 arbetar jag inom öppenvård med mödravård, ungdomsmottagning och gynekologi. Jag har också haft psykoterapimottagning en dag i veckan. Jag kom i kontakt med SFPOG via symposierna som jag tyckt varit inspirerande och stimulerande. Som ny medlem i styrelsen hoppas jag kunna bidra till fortsatta möten och spännande diskussioner om psykosociala frågor.


Katri Nieminen

Gynekolog, Linköping
Föreningens vice ordförande

Jag heter Katri Nieminen, är bosatt och jobbar som obstetriker numera på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Mitt intresse i psykosociala frågor växte fram under ST tiden när jag träffade gravida förlossningsrädda kvinnor och kvinnor med annan gynekologisk problematik, där medicinböckernas behandlingskoncept inte helt räckte till. Under åren har den initiala frustrationen över att inte nå och eller egentligen inte fullt ut förstå lett till arbete i POS-arg men också väckt ett forskningsintresse i just frågor kring förlossningsrädsla.

Efter specialistutbildningen år 2000 har jag jobbat huvudsakligen med obstetrik, bl.a som mödravårdsöverläkare i Motala och Linköping. Parallellt med forskningsarbetet flyttade det kliniska jobbet 2011 för mig till Norrköping och slutligen 2016 har även hemmet följt med. I mitt arbete ser jag förståelsen för individens situation och hennes syn på sitt problem som en central utgångspunkt för att långsiktigt kunna hjälpa henne. Vid sidan av doktorandutbildningen har jag skaffat mig en KBT steg-1 utbildning, vilket jag ser som ett av de viktigaste verktygen i mitt kliniska arbete idag. Min forskning som har handlat om olika aspekter kring förlossningsrädda kvinnor bl.a. terapeutisk behandling och samhällskostnader, resulterade i april 2016 i en avhandling under titeln ”Clinical aspects of child-birth related anxiety”.

Arbete med helhetsperspektiv och de inspirerande SFPOG symposierna samt ISPOG världskongresserna har lockat mig till styrelsearbete, där jag vill bidra till utvecklingen och bevakningen av dessa viktiga frågor.


Margareta Risenfors
margareta.risenfors@vgregion.se

Barnmorska, Göteborg
Symposieansvarig

Jag heter Margareta Risenfors och är barnmorska sedan snart 30 år tillbaka. Under dessa år har jag huvudsakligen varit verksam inom förlossningsvård. Sedan början av 90-talet har jag parallellt med jobbet som förlossningsbarnmorska också jobbat med mottagning för förlossningsrädsla ; Auroramottagning. Där har jag mött kvinnor/par med stark rädsla inför graviditet och barnafödande. Detta har utvecklats till mitt specialområde och jag har under årens lopp vidareutbildat mig för att fördjupa min kunskap och öka min kompetens i dessa möten. Jag har utbildat mig inom klinisk sexologi och psykosocialt arbetssätt och via steg 1 och steg 2 utbildning är jag sedan 2008 legitimerad psykoterapeut inom kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT). Jag har idag ett förordnande som psykoterapeut vid obstetrikenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där jag också är ansvarig för Auroramottagningen.

Mitt intresse för kvinnors hälsa och då framförallt den psykiska hälsan gör att styrelseuppdraget i SFPOG känns både spännande och viktigt. I styrelsen hoppas jag kunna bidra till att verka för att synliggöra dessa frågor då de ligger mig varmt om hjärtat!


Anne-Marie Wangel
anne-marie.wangel@mau.se

Barnmorska, Malmö
Kassör i föreningen

Anne-Marie Wangel, bor i Malmö sen 1996 och är anställd vid Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle. Jag blev Barnmorska 1986 och arbetade några år på förlossningen vid Östra sjukhuset i Göteborg. Där var jag med och startade Auroragruppen. Efter fem år i Malawi, Afrika där jag arbetade med olika HIV/AIDS projekt utbildade jag mig inom folkhälsovetenskap (MSc PHD,-95) vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Jag disputerade 2012 i ämnet Hälsa och samhälle inriktning psykisk ohälsa vid Malmö högskola.
Titel på avhandlingen är ”Mental ill-health in childbearing women: Markers and risk factors”.

Uttrycket ”en gång barnmorska alltid barnmorska” är applicerbart på mig. Dels genom att mitt intresse för kvinnors psykiska ohälsa och psykosociala faktorer har vuxit fram. Dels genom möjligheten att vikariera inom mödravården där jag får träffa dagens gravida kvinnor. För mig är det som om cirkeln sluts: Från Auroragruppen på 80-talet, till utsatta kvinnor i Afrika och till ett multietniskt Malmö.

Jag är sekreterare i styrelsen, nu på mitt andra mandat fram till 2015, vill jag vara med att utveckla kunskapen om angelägna och aktuella frågor samt medlemsrekrytering till ett aktivt SFPOG.


Annica Kempe
annica.kempe@ki.se

Antropolog, Stockholm
Sekreterare i föreningen

Jag heter Annica Kempe och har en lång professionell erfarenhet med internationella organisationer, främst Rädda Barnen, och akademisk bakgrund i socialantropologi och folkhälsovetenskap. Mitt intresse för kvinnors psykosociala hälsa, förlossningstraditioner och medicinska system i olika kulturer grundlades under ett två-årigt fältarbete i Östafrika vid globalt college. Jag har arbetat med afrikanska kvinnoorganisationer på lokal nivå samt forskat om modern och traditionell mödravård i Jemen. Vid Karolinska Institutet har jag varit verksam vid enheten för psykosocial/mental hälsa och för närvarande global hälsa. Kvinnors förlossningsrädsla på Arabiska halvön var fokus för nyligen publicerad studie.

Engagemang i den internationella verksamheten inom ISPOG ledde mig till SFPOG. Jag hoppas kunna bidra till spännande diskussioner i en alltmer globaliserad värld.


Klas Abrahamsson

Psykolog, Lund
Ledamot

Jag heter Klas Abrahamsson och är relativt nybliven psykolog. Tidigare har jag arbetat i över 20 år som frilansande kulturarbetare, företrädesvis som dramatiker och manusförfattare men även som dramaturg, pedagog och regissör. Numera arbetar jag heltid på Reproduktionsmedicinskt Centrum vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

För närvarande ligger mitt fokus framförallt på reproduktiv hälsa, dels i största allmänhet och dels med ett HBTQ-perspektiv. I grunden handlar mitt intresse om de flesta människors djupgående behov av att själva välja om, när, hur och med vem de vill bilda familj. Även om den högspecialiserade reproduktionsmedicinen bara är en del av detta spektrum, är det just nu ett område där det händer väldigt mycket. Nya patientgrupper tillkommer – i Sverige senast ensamstående kvinnor som numera kan få offentligt finansierad behandling med donerade spermier. Även utrednings- och behandlingsmetoder utvecklas där många nya möjligheter ännu ligger i sin linda, t.ex. när det gäller genetisk diagnostisering. Allt detta möter vid någon punkt vårdgivare och patienter såväl som allmänheten i stort, vilket gör att vi löpande ställs inför nya etiska, ekonomiska, politiska, sociala och – inte minst! – psykologiska utmaningar. Min ambition är att tillsammans med SFPOG följa denna utveckling, nationellt såväl som internationellt, och att aktivt arbeta för att den sker på ett ansvarsfullt sätt.


Klaas Wiljma
klaas.wijma@liu.se

Past President i ISPOG

Bostadsort: Linköping. Född: 1948.

Yrke/Titel: Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor i Medicinsk Psykologi.
Utbildning: Grundutbildning i psykologi, legitimerande utbildningar i klinisk psykologi och psykoterapi från Nederländerna. Disputerade 1984 på ”Psychological functioning after hysterectomy.”

Arbetade från 1974-1985 vid Department of Medical Psychology, Groningen State University, Nederländerna. Flyttade 1985 till Sverige. Arbetar vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet som professor i Medicinsk Psykologi. Har i 30 år också varit kliniskt verksam, bl.a. vid kvinnokliniker i Nederländerna och Sverige. Forskningsområden är ångest inom somatisk medicin i allmänhet och förlossningsrädsla och PTSD efter förlossning i synnerhet; psykologiska och sexuella problem efter gynekologiska ingrepp; alternativa behandlingsformer av menopausbesvär; sexuella dysfunktioner; våld mot kvinnor; psykometri. Har utvecklat ett flertal psykologiska mätinstrument, bl.a. Wijma-Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) för att mäta förlossningsrädsla före och efter förlossning, Delivery Fear Scale (DFS) för att mäta rädsla under förlossning, och Traumatic Event Scale (TES) för att mäta trauma ångest. Skalorna använts numera i flera länder.