Årsmöten

Kallelse och dagordning – Årsmöte för Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi 2024

Tid: Onsdag 10:e april kl. 16.00 – 17.00

Plats: Online (länk skickas till medlemmar i god tid innan mötet)

1.   Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för årsmötet

2.   Godkännande av dagordning

3.   Styrelsens verksamhetsberättelse

4.   Kassörens ekonomiska redogörelse

5.   Revisorernas berättelse

6.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

7.   Fastställande av årsavgiften

8.   Styrelsens förslag om stadgeändring angående antalet styrelseledamöter

9.   ISPOG information

10. Val av styrelse

11. Val av revisorer

12. Val av valberedning

13. Hemsidan

14. Övriga ärenden

15. Årsmötet avslutas