Stadgar

Svensk förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi

§ 1
Föreningens namn är: Svensk förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi. Föreningen är en nationell delförening inom ISPOG (International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology).

§ 2
Föreningens syften är:
a. Att stimulera studerandet av psykologiska och sociala aspekter inom obstetrik och gynekologi samt sexologi
b. Att främja forskning inom dessa fält.
c. Att stimulera och stödja undervisning och träning i handhavandet av psyko­logiska och sociala problem inom obstetrik och gynekologi samt sexologi.
d. Att främja organiserandet av möten och kongresser inom dessa områden.

§ 3
Medlemskap kan erhållas av personer, som i sitt yrkesliv är engagerade inom ämnesområdet. Medlemskap erhålles genom anmälan och att man inbetalar årsavgiften samt uppger namn och yrke. Medlem som trots påminnelse av kassören, under två år ej erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 5
a. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt 2 till 4 övriga ledamöter. Medlemmar som har någon funktion inom ISPOG adjun­geras till styrelsen.
b. Styrelsen väljes vid årsmötet. Varje år väljs 2 till 3 medlemmar för en period av 3 år. Eventuellt fyllnadsval under mandatperioden ombesörjes av styrelsen. Ord­förande har utslagsröst vid majoritetsbeslut och lika rösttal.

§ 6
Styrelsens förvaltning granskas årligen av 2 revisorer, utsedda av föreningen.

§ 7
En valberedning gör ett förslag till val av personer i styrelsen. Förslaget sändes ut till alla medlemmar senast 1 månad före årsmötet. Föreningens medlemmar kan vid årsmötet föreslå också andra personer till styrelsen än dem som valbered­ningen föreslagit. Valberedningen väljes på årsmötet och består av 3 personer.

§ 8
a. Årsmöte arrangeras senast andra kvartalet varje kalenderår. Kallelse utsändes till föreningens medlemmar senast 1 månad före varje årsmöte.
b. Vid föreningens årsmöte skall följande ämnen behandlas:
• Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Kassörens ekonomiska redogörelse
• Revisorns berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av styrelse, revisorer samt valberedning
• Årsavgift

§ 9
Föreningen ska årligen arrangera ett endagssymposium. Symposiet ska tillkännages i god tid till föreningens medlemmar via föreningens hemsida, via facktidskrifter som berör föreningens medlemmar samt via eventuella övriga medier om styrelsen finner så lämpligt.

§ 10
Omröstning vid föreningens möten sker öppet om ej annat begäres.

§ 11
För ändringar i stadgarna gäller:
a. Förslag till ändring ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet
b. Ändringsförslag utsändes till medlemmarna tillsammans med kallelse till års­mötet
c. För ändring i stadgarna krävs 2/3 majoritet bland medlemmar som är när­varande vid årsmötet.