Hedersmedlemmar

Solveig Pettersson

Solveig Pettersson är barnmorska. Hon har bakom sig lång tjänstgöring på det obstetriska verkstadsgolvet, 25 år lika fördelat på Västervik och Linköping, och har även arbetat som barnmorska i ledande ställning. En utbildning till lärare ökade hennes kompetens. Psykosociala frågor har intresserat Solveig sedan elevtiden och det var på hennes initiativ som samtalsmottagningen Nike startade i Linköping 1995. Solveig träffade där förlossningrädda kvinnor fram till pensioneringen 2001. Solveig valdes in i styrelsen för SFPOG 1995. Efter det att hennes mandat gått ut 2001 adjungerades hon till styrelsen med fortsatt ansvar för symposierna. Hon skötte bl.a. anmälningar och ekonomi fram t.o.m. hösten 2006. Solveigs mångåriga insats för styrelsen har betytt oerhört mycket. Hennes effektiva arbete och varma och kloka person har i högsta grad bidragit till föreningens stabilitet och utveckling.


Kajsa Sundström

Kajsa Sundström, vår hedersmedlem, är död.

Ett långt liv av arbete för kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter tog slut 12 januari 2020. Kajsa Sundström var en nyckelperson bakom vår abortlag av 1974. Hon fortsatte arbeta internationellt, som opinionsbildare och forskare, för kvinnors rätt att bestämma över sina liv. 1995 tilldelades hon professors namn av regeringen. Hon intresserade sig för det mesta inom psykosocial obstetrik och gynekologi samt för humaniora och då särskilt Sara Lidmans författarskap. Vi som är äldre i föreningen minns en vänlig, uppmuntrande och engagerad kollega som vi varit stolta över.

För en utförligare bild, se texten under styrelsen/hedersmedlemmar på denna hemsida samt under dn.se/familj/till-minne-kajsa-sundstrom och på Fonus minnessidor.

Kajsa Sundström har arbetat som gynekolog sedan 1950-talet, på kvinnokliniker och öppenvårdsmottagningar i Stockholmsområdet, en tid med administration och på senare år med forskning om kvinnors hälsa och livsvillkor i Sverige och internationellt. Hon blev tidigt kvinnopolitiskt aktiv och deltog i förberedelser och förebyggande arbetet inför 1974 års abortlag. Som föredragande på Socialstyrelsen på 1970-talet arbetade hon för ett breddat psykosocialt innehåll och arbetssätt i mödrahälsovården, med bland annat föräldrautbildning, upplysning till ungdomar om sex och samlevnad, rådgivning om abort, preventivmedel och STD.

På 1980-talet disputerade hon på en avhandling med titeln ”När livet var som bäst”. Den bygger på intervjuer med kvinnor i olika åldrar och ger en bild av kvinnors reproduktiva liv – kärlek, arbete och barnafödande – mot bakgrund av samhällsutvecklingen.

Vid ISPOG-kongressen i Stockholm 1992 bidrog hon till att globala kvinnohälsofrågor fick stort utrymme med inbjudna föreläsare och många ”nya” deltagare från länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Under 1990-talet initierade och ansvarade hon för Q-Web, (http://www.qweb.kvinnoforum.se) ett globalt kontaktnät över Internet för att främja kvinnors hälsa och jämställdhet och uppehålla kontakt med likasinnade världen över.

År 1995, ett år efter ordinarie pensionsålder, fick Kajsa professors namn av regeringen, främst som ett erkännande av inriktningen på psykosocial obstetrik och gynekologi.

Kajsa Sundström har varit aktiv i SFPOG inte minst när det gäller hjärtefrågor som reproduktiva hälsa och rättigheter. Så här skrev hon i Medlemsbladet år 2003:

Idag i Sverige väcker abort­frågan inga stormar i samhällsdebatten eller i sjukvården. Men vi behöver inte gå långt utanför våra gränser för att finna kvinnor som riskerar liv och hälsa genom illegala aborter eller blir straffade eller föraktade därför att de sett abort som sin enda utväg. Anständig vård vid abort är en bristvara i världen idag!

Vi i Sverige som vet vad rätten till abort betytt för svenska kvinnors hälsa och självständighet borde visa solidaritet med kvinnor i andra länder och driva frågan om abort som en reproduktiv rättighet,

  • internationellt för att minska den abortrelaterade dödligheten som är skrämmande hög i många fattiga länder
  • i EU för att tillförsäkra europeiska kvinnors rätt till säker och respektfull vård vid abort,
  • i Sverige för att kunna erbjuda bra sjukvård till kvinnor som söker sig hit för abort – från Polen och andra grannländer med stränga lagar.

Nils Uddenberg

Karriären började i Lund där Nils Uddenberg utbildade sig till psykiater och disputerade 1974. Det blev en bok om disputationsämnet: ”Att få barn – psykologiska och sociala aspekter på barnafödandet”. Nils kom i kontakt med Ingrid Ursing och Kajsa Sundström samt Gunnar av Geijerstam och Arne Mellander, alla föregångsmänniskor inom psykosocial obstetrik och gynekologi. Han flyttade till Stockholm för att efterträda Gunnar af Geijerstam på en tjänst i psykosomatisk gynekologi och fortsatte sin forskning inom det spännande gränsområdet mellan psykiatri och gynekologi. Han kom att handleda flera doktorander i området, bland dem Barbro Wijma (om förlossningrädsla), Berit Sjögren (om psykologiska aspekter på fosterdiagnostik) och Ingegerd Wirtberg (om hans och hennes barnlöshet).

Nils Uddenberg gick snart över till en lärartjänst inom medicinsk psykologi på KI och lämnade den kliniska tjänsten till Berit Sjögren. Han föreläste bl.a. om abortetik, och om de etiska frågeställningarna kring provrörsbefruktning och insemination. Han var med och stred för naturlig förlossning, kvinnans rätt att bestämma, pappornas deltagande, föräldrautbildning och plats för den personliga upplevelsen mitt i den ökande teknologin inom obstetriken.

De sista 20 åren har det inte funnits mycket plats för obstetrik och gynekologi. Nils tog kontakt med sekretariatet för Institutet för Framtidsstudier med vilka han tog upp ”den nya biologin” där fosterdiagnostik var en viktig fråga i deras första projekt ”Biosamhället”. Det blev flera projekt inom Institutet för Framtidsstudier och så småningom en professur år 2000.

Nils ser sig som en brobyggare mellan discipliner. Han har arbetat med biologer, genetiker, teologer, antropologer… Han gillar att föreläsa och kan lätt bli polemisk. Skrivandet är ännu viktigare! Det har blivit över 20 böcker genom åren och många artiklar. I ”Arvsdygden” försöker han förena ett evolutionärt biologiskt perspektiv med ett humanistiskt samhällsvetenskapligt perspektiv. 2003 erhöll han Augustpriset för sitt lovordade tvåbandsverk ”Idéer om livet”. Denna omfattande biologihistoria är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt vid Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Sedan något år är Nils Uddenberg pensionär i Lund, men man kan vara säker på att han fortsätter sin gränsöverskridande verksamhet.


Ingrid Ursing

Ingrid Ursing är kvinnoläkare. Hon har varit en av initiativtagarna till SFPOG och kronisk styrelsemedlem under många år. Hon har också varit President i ISPOG. Det räcker så tycker Ingrid.


Elsa-Lena Ryding

Elsa-Lena Ryding är obstetrikern och sexologen, vars kliniska livsgärning och forskning har varit till stor hjälp för många kvinnor och par. Hon arbetade i många år i Helsingborg, men flyttade sedan till Stockholm, där hon verkade fram till sin pensionering som ledare för Junoenheten på KS. Hennes avhandling med namnet ”Psychological aspects of emergency cesarean section ” var en början på en pågående forskningskarriär om olika aspekter kring förlossningsrädsla och traumatisk upplevelse av förlossningen. Hon har varit aktiv i att lära ut psykosociala aspekter av kvinnosjukvården och sexologi både för ST läkare och erfarna kollegor på efterutbildningskurser. Hon har varit en mångårig styrelsemedlem och ordförande i SFPOG och bidragit med sin kloka, eftertänksamma och lugna person till föreningens stabilitet och utveckling. 


Klaas Wiljma

Past President i ISPOG

Yrke/Titel: Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor i Medicinsk Psykologi.
Utbildning: Grundutbildning i psykologi, legitimerande utbildningar i klinisk psykologi och psykoterapi från Nederländerna. Disputerade 1984 på ”Psychological functioning after hysterectomy.”

Arbetade från 1974-1985 vid Department of Medical Psychology, Groningen State University, Nederländerna. Flyttade 1985 till Sverige. Arbetar vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet som professor i Medicinsk Psykologi. Har i 30 år också varit kliniskt verksam, bl.a. vid kvinnokliniker i Nederländerna och Sverige. Forskningsområden är ångest inom somatisk medicin i allmänhet och förlossningsrädsla och PTSD efter förlossning i synnerhet; psykologiska och sexuella problem efter gynekologiska ingrepp; alternativa behandlingsformer av menopausbesvär; sexuella dysfunktioner; våld mot kvinnor; psykometri. Har utvecklat ett flertal psykologiska mätinstrument, bl.a. Wijma-Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) för att mäta förlossningsrädsla före och efter förlossning, Delivery Fear Scale (DFS) för att mäta rädsla under förlossning, och Traumatic Event Scale (TES) för att mäta trauma ångest. Skalorna använts numera i flera länder.