Förslag på stadgeändring vid årsmöte 2024

Nedan följer styrelsens förslag på ändring av § 5, att ersättas med följande:

§ 5
a. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt 2 till 4 övriga ledamöter. Medlemmar som har någon funktion inom ISPOG adjun­geras till styrelsen.
b. Styrelsen väljes vid årsmötet. Varje år väljs 2 till 3 medlemmar för en period av 3 år. Eventuellt fyllnadsval under mandatperioden ombesörjes av styrelsen. Ord­förande har utslagsröst vid majoritetsbeslut och lika rösttal.