Förslag på stadgeändring vid årsmöte 2023

Nedan följer styrelsens förslag på ändring av stadgarna, där tidigare ordalydelser för § 8 och § 9 ersätts med följande:

– – – – –

§ 8

a. Årsmöte arrangeras senast andra kvartalet varje kalenderår. Kallelse utsändes till föreningens medlemmar senast 1 månad före varje årsmöte.

b. Vid föreningens årsmöte skall följande ämnen behandlas:

  1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
  2. Styrelsens verksamhetsberättelse
  3. Kassörens ekonomiska redogörelse
  4. Revisorns berättelse
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Val av styrelse, revisorer samt valberedning
  7. Årsavgift

§ 9

Föreningen ska årligen arrangera ett endagssymposium. Symposiet ska tillkännages i god tid till föreningens medlemmar via föreningens hemsida, via facktidskrifter som berör föreningens medlemmar samt via eventuella övriga medier om styrelsen finner så lämpligt.

– – – – –