Kina Hammarlunds avhandling Riskfyllda möten

Denna avhandling belyser unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande. I två delstudier berättar unga kvinnor och män om hur det är för dem att drabbas av en könssjukdom. I ytterligare två delstudier intervjuas unga människor i fokusgrupper om hur de ser på sexuellt risktagande. I de olika delstudiernas resultat tecknas en bild av riskfyllda möten på olika nivåer.

Att drabbas av en könssjukdom innebär att en ung människas självbild kommer i gungning Hon tvingas bl.a. möta sig själv och sina fördomar. Ett riskfyllt möte ur ett grupperspektiv innebär att unga människor ”spelar ett spel”. Spelet är ett romantiskt spel, som ytterst tjänar att behålla känslan av spontanitet. I det spelet verkar det mer komplicerat att föra en dialog kring hur man skyddar sin sexuella hälsa än att mötas sexuellt. Ungdomars föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt leder också till missförstånd, vilket blir belyst i den sista delstudien.

När samtal förs med ungdomar kring könssjukdomar och sexuellt risktagande är det av stor vikt att det inte blir av karaktären ”skrämmande information” som i sin tur saknar förankring i ungdomars egen verklighet. Ett bra vårdmöte minskar patientens ångest och avdramatiserar situationen, samtidigt som det är angeläget att patienten förstår vikten av att i framtiden skydda sin sexuella hälsa genom att t.ex. använda kondom för att förhindra smitta.