Protokoll årsmöte 2022


Årsmöte för Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi 

Tid/datum:  kl 16:45 den 14/10-2022 

Plats: Josabethsalen på Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm 

Närvarande: Elsa Lena Ryding (ELR), Linda Platon (LP), Anne-Marie Wangels (AMW), Klas Abrahamsson (KA), Rebecca Rickert-Olsson (RRO), Petra Jonsson-Bygdevall (PJB), Annica Kempe, Maria Gröndal, Cornelia Liebau (CL); via länk: Leila Ekelund Chatti, Jenny Lysell-Bengtsson. 

 1. Val av ordförande (KA), sekreterare (CL) och två justeringspersoner (LP, PJB) för årsmötet. 
 1. Godkännande av dagordning: Ja. 
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021: Läses upp av KA, godkänns. 
 1. Kassörens (AMW) ekonomiska redogörelse: Godkänns.  
 1. Revisorernas (Ulla Sellgren (US), Stina Järvholm (SJ)) berättelse läses upp. 
 1. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Besvaras med ja. 
 1. Fastställande av årsavgiften: föreslås som tidigare 250 kr, förslag antaget. 
 1. ISPOG information: nästa kongress 2025 i Seoul, Sydkorea. Ej klart än om det blir ett hybridmöte. 
 1. Val av styrelse: två ledamöter, Linda Platon och Petra Jonsson Bygdevall, fortsätter ej; ELR (för valberedningen) föreslår som efterträdare Jenny Lysell Bengtsson (barnmorska, Göteborg) och Leila Ekelund Chatti (specialistläkare inom obst/gyn, Stockholm). Förslagen antas. ELR poängterar vikten med mångfald av professionerna i styrelsen samt även att alla delar av landet bör representeras, Norra Sverige fattas i nuläget. 
 1. Val av revisorer: US och SJ fortsätter inte. Valberedningen har inte hittat några nya. Styrelsen får i uppgift att hitta nya revisorer.  
 1. Val av valberedning: ELR slutar i valberedningen; styrelsen föreslår nyval av PJB och att Katri Nieminen och Margaretha Risenfors är kvar. Förslagen antas. 
 1. Hemsidan diskuteras och styrelsen kommer fortsätta att jobba med att förbättra den. 
 1. Övriga ärenden:  
 • Datum för konstituerande möte digitalt tisdag 25 oktober kl. 18:30, WebEx-länk skickas av RRO
 • Datum för nästkommande styrelsemöte fredag 9 december, sannolikt på Ultragyn Aleris Sabbatsberg (och länk vid behov). 
 • Ändra verksamhetsåret: Diskussion om att ha årsmöte på våren och symposiet på hösten alternativt ha både och på hösten. Det ges i uppdrag till kommande styrelse att utröna en bättre struktur på verksamhetsåret. 
 1. Årsmötet avslutas kl. 17:17. 

För SFPOG-styrelse  
Ordförande arbetsåret 2021-2022 
Klas Abrahamsson 

Vid pennan: Cornelia Liebau