Protokoll årsmöte 2006

Protokoll från årsmöte i Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi

Fredagen den 20 oktober 2006.
Karolinska Sjukhuset, Solna.

Elsa Lena Ryding, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna. 

1. Till ordförande för årsmötet valdes Anders Björklund och sekreterare Stina Järvholm. Till justerare valdes Ingrid Björklund och Helena Lindgren.

2. Verksamhetsberättelse redovisas av ordförande Elsa Lena Ryding, se bifogad bilaga. Årets stipendiat; Helena Lindgren presenterades. H.L forskar om hemförlossning i Sverige och får stipendiet för en resa till konferens i Åbo.

3. Kassören redovisade ekonomin, se bifogad bilaga.

4. Revisorernas berättelse fördrogs av Anna Nordfjell. Eva Smith-Knutsson närvarade ej då hon inte fått plats på symposiet. Årsmötet och räkenskapsåret stämmer inte överens i tid och därför ”haltar” frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna påpekar till styrelsen att föreningen är ideell och att det ekonomiska överskottet ej får bli för stort. Revisorerna önskar också få protokoll från styrelsemötena fortlöpande under året. Ekonomin är god och bokföring är välskött. Revisorerna föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

5. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

6. Årsavgiften fastställs till oförändrat belopp, 200 kronor.

7. ISPOG information: Elsa Lena Ryding föredrar denna punkt. Det skall vara internationell kongress i Kyoto, Japan 13-17 maj 2007. Hon uppmanar närvarande att anmäla posters och abstracts dock senast 30/11-06. Klaas Wijma, Sverige, kommer att väljas till nästa president, detta mandat är 3årigt.

8. Val av styrelse: Valberedning har bestått av Carola Eriksson, barnmorska Umeå, Susanne von Schreeib, gynekolog Stockholm och Anna Gustle, psykolog Lund. Dessa föreslår att:Stina Järvholm, psykolog Göteborg, omväljs för ytterligare en period. Årsmötet bifaller. Karin Edhe avgår ur styrelsen och på detta mandat föreslås Anders Karlsson, barnmorska och auktoriserad specialist i klinisk sexologi Helsingborg, inväljas. Årsmötet bifaller. Solveig Pettersson, adjungerad i styrelsen och med ansvar för symposiet, lämnar nu detta uppdrag.

9. Anna Nordfjell och Eva Smith-Knutsson föreslås och omvaldes som revisorer.

10. I valberedningen fortsätter Carola Eriksson och Susanne von Schreeib. Anna Gustle avgår. Karin Edhe, barnmorska Ystad föreslås istället. Årsmötet valde dessa.

11. Övriga ärenden. Inga anmälda. Vid mötet togs följande upp:

  • Förfarandet vid antagandet av nya medlemmar föreslås förändras så föreningen välkomnar de som stödjer föreningens syfte och betalar medlemsavgift. För att en sådan ändring skall vara möjlig skall den medfölja kallelse till årsmötet. Styrelsen föreslås utforma denna under året och bifoga vid kallelse till nästkommande årsmöte.
  • Utifrån att ekonomin ser god ut väcktes frågan om extra stipendier till kongress i Kyoto, Japan. Diskussion fördes också om hur de som närvarar vid kongress kan rapportera detta till övriga medlemmar. Frågan om ett symposie endast för medlemmar med ringa kostnad diskuterades också utifrån god ekonomi.
  • Styrelsen efterlyste redaktör till tidningen. Diskussion fördes om den skall fortsätta i pappersformat. Idag nås ca 200 medlemmar via mail. Styrelsen får fundera vidare.

Årsmötet avslutades. 

Sekreterare Stina Järvholm
Justeras av Ingrid Björklund och Helena Lindgren 


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006