Protokoll årsmöte 2014

Protokoll årsmöte för Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Mötesplats: Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Tid: fredagen den 28 mars, 2014.

 1. Till ordförande för Årsmötet valdes Ulla Björklund, till sekreterare Margareta Risenfors och som justeringspersoner valdes Margareta Goop och Anneli Kero.
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Margareta Goop. 
 3. Föreningens ekonomi redovisades av kassör Carola Eriksson. 
 4. Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Henry Jablonski. Ekonomin är god och bokföringen skött enligt god revisorssed och med vederbörliga verifikationer. Förslag från revisorerna att styrelsen ser över kostnaderna för arvode till web master för hemsidan.
 5. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-15
 6. Årsmötet beslöt att årsavgiften ska vara oförändrad med 250 kr. 
 7. Information om ISPOG. Inget att rapportera.
 8. Val av styrelse. Valberedningen har bestått av Stina Järvholm, psykolog, Göteborg, Britt Baummann Gustafsson, barnmorska, Stockholm och Elsa-Lena Ryding, läkare, Stockholm. Sammankallande har varit Stina Järvholm. Valberedningen föreslog omval av Margareta Goop och Carola Eriksson. Årsmötet biföll förslagen.
 9. Val av revisorer. Omval föreslogs av Henry Jablonski och Eva Smith Knutsson. Årsmötet biföll förslagen.
 10. Val av valberedning. Styrelsen föreslog omval av Stina Järvholm, sammankallande, Britt Baummann Gustafsson och Elsa-Lena Ryding. Årsmötet biföll förslagen.
 11. Övriga ärenden. Inga anmälda. Diskussion fördes om:
  • Att förlägga årsmötet i anslutning till lunchen, i stället för efter symposiet, för att fler medlemmar ska ha möjlighet att närvara.
  • Att vid kommande symposium dela upp dagen med föreläsningar på förmiddagen och workshop på eftermiddagen.
 12. Årsmötet avslutades

Sekreterare Margareta Risenfors

Justeras:
Margareta Goop     Anneli Kero


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006