Protokoll årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte i svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Fredagen den 16 mars 2007.
Karolinska Sjukhuset, Solna.

Elsa Lena Ryding, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna.

1. Till ordförande för årsmötet valdes Elsa Lena Ryding och sekreterare Stina Järvholm. Till justerare valdes Karin Bondestam och IngBritt Vängborg.

2. Verksamhetsberättelse redovisas av ordförande Elsa Lena Ryding, se bifogad bilaga. Ambitionen är att fortsättningsvis skall årsmötet äga rum under våren. Detta för att ha överensstämmelse med räkenskapsåret. Redaktör sökes till medlemsblad/hemsida! Kan all information i fortsättningen skötas via hemsidan?

3. Kassören redovisade ekonomin, se bifogad bilaga.

4. Revisorernas berättelse fördrogs av Eva Smith-Knutsson Anna Nordfjell närvarade ej. Ekonomin är god och bokföring är välskött. Revisorerna föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

5. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

6. Årsavgiften fastställs till oförändrat belopp, 200 kronor.

7. ISPOG information: Det skall vara internationell kongress i Kyoto, Japan 13-17 maj 2007. Nästa kongress kommer att hållas om tre år i Italien.

8. Val av styrelse: Valberedning har bestått av Carola Eriksson, barnmorska Umeå, Susanne von Schreeib, gynekolog Stockholm och Karin Ehde, barnmorska Ystad. Dessa föreslår att: Elsa Lena Ryding, gynekolog Stockholm och Anneli Kero, socionom Umeå omväljs. Som fyllnadsval efter Gabriel Edström föreslås Lars-Eric Brandberg, gynekolog Skåne. Årsmötet bifaller.

9. Anna Nordfjell och Eva Smith-Knutsson föreslås och omvaldes som revisorer.

10. I valberedningen fortsätter Carola Eriksson och Susanne von Schreeib och Karin Edhe, sammankallande. Årsmötet valde dessa.

11. Medlemsbladet saknar redaktör. Anmäl er vid intresse! Beslut togs att eventuell framtida ”tidning” skall ges ut på hemsidan.

12. Förändring av stadgarna, § 3. Förslås ändras till följande; Medlemskap kan erhållas av personer, som i sitt yrkesliv är engagerade inom ämnesområdet. Medlemskap erhålles genom anmälan och att inbetala årsavgiften, samt uppge namn och yrke. Medlem som trots påminnelse av kassören, under två år ej erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Årsmötet antog denna förändring.

13. Inga övriga ärenden. Gabriel Edström avtackades för sina insatser i styrelsen och som redaktör för medlemsbladet.

Årsmötet avslutades.

Årsmötet avslutades.

Sekreterare Stina Järvholm
Justeras av Karin Bondestam och IngBritt Vängborg


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006