Protokoll årsmöte 2015

Protokoll årsmöte 2015 SFOG – Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Tid: fredagen den 27 mars, 2015, kl 16.05

Plats: Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Deltagare: Sittande styrelse (5 ledamöter), valberedning 2 personer, en revisor och 6 övriga medlemmar.

Dagordning:

 1. Sittande ordförande Margareta Goop öppnande årsmötet 
 2. Till mötesordförande valdes Elsa Lena Ryding, mötessekreterare Anne-Marie Wangel, justeringspersoner Ula Björklund och Susanne Lindgren. 
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Margareta Goop, se bilaga 1.
 4. Ekonomisk redogörelse gavs av Carola,. Ekonomin är god även om antalet betalande deltagare vid årets symposium var få, ISPOG:s medlemsavgift har ökat från 5 till 8 Euro/medlem för 2015, i övrigt se bilaga 2.
 5. Revisorernas berättelse redovisades av Henrik Jablonski (Eva Smith Knutsson kunde inte närvara). Ekonomiska redovisningen är välskött. Dock rekommenderas att slopa symposiebankkontot som anses vara en onödig kostnad. Styrelsens utgifter anses vara måttliga men uppmanas till fortsatt god planering av biljettköp för att hålla nere resekostnaderna.
 6. Mötesdeltagarna gav Styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 
 7. Åsavgiften för 2015 fastslogs till 250kr. 
 8. ISPOG information nästa kongress den 12-14 maj 2016 är flyttad till Malaga, tema är Building bridges for better care, se www.ispog.org för mer information och deadline för abstracts. Carola Eriksson är inbjuden att bistå den vetenskapliga kommitteen. Styrelsen tar hand om ämnesförslag till symposium.
 9. Valberedningens förslag till styrelse accepterades. Anne-Marie Wangel omval 3 år och Annica Kempe nyval 3 år. 
 10. Till revisorer omvaldes Henry Jablonski och Eva Smith Knutsson 
 11. Till valberedning omvaldes Elsa-Lena Ryding, Stina Järvholm samt nyval av Annelie Kero.
 12. Hemsidan hanteras fortsatt på uppdrag en uppdatering pågår
 13. Övriga ärenden: Anneli Kero avtackades efter många års trogen tjänst som ledamot i styrelsen och som symposieansvarig. 
 14. Årsmötet avslutas 16:45 

Vid mötesprotokollet: Anne-Marie Wangel 

Justerat: Ulla Björklund     Susanne Lindgren


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006