Protokoll årsmöte 2010

Protokoll från Årsmöte i svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Fredag den 23 april 2010 kl. 16.00.
Nanna Swartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Elsa Lena Ryding, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna.

 1. Till ordförande för Årsmötet valdes Anamaria Whitmer Jacobson, till sekretare Anne-Marie Wangel. Som justeringspersoner valdes Ingrid Ursing samt Lotti Helström.
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Elsa Lena Ryding, se bifogad bilaga.
 3. Kassörens sammanställning av ekonomin redovisades på overhead av EL Ryding, se bifogad bilaga.
 4. Revisorernas berättelse föredrogs av EL Ryding, eftersom Anna Nordfjell och Eva Smith Knutsson inte kunde närvara. Ekonomin är god och bokföringen är välskött. Revisorerna föreslog att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
 5. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 6. Årsavgiften föreslogs av styrelsen att förbli oförändrad. Mötets deltagare informerades om, ekonomin, avgiftens användning och att 45 000kr är avsatt till stipendier under 2010. Deltagande vid ISPOG kongressen är prioriterat. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till oförändrat belopp, 200 kronor/år.
 7. Klass Wijma som är President för ISPOG informerade om dess syfte, sammansättning och beslutsordning t ex ämnen för kongresser. Klaas välkomnade alla att skicka in vetenskapliga abstract senast den 15 juni, förslag till övriga ämnen kan anges som ”Other topics” se http://www.ispog2010.com/.
 8. Ekonomiskt bidrag för styrelsens ledamöter till ISPOGs världskongress diskuterades. Styrelseledamöter kan inte få stipendier från SFPOG. Mötet beslutade att bidrag kan ges till styrelsens ledamöter för kongressavgift till ISPOG, som stimulans till fortsatt engagerat arbete och förkovran, i enlighet med föreningens stadgar och syfte. Resebidrag kan inte beviljas.
 9. Val av styrelse. Valberedningen har varit Karin Edhe, sammankallande, barnmorska Ystad, Ulla Björklund, gynekolog Göteborg och Stina Järvholm, psykolog, Göteborg. Mandatet för Elsa Lena Ryding och Anneli Kero går ut. Valberedningen föreslår omval på 3 år för EL Ryding och nyval av Lotti Helström, gynekolog, Stockholm. Anneli Kero föreslås bli adjungerad till styrelsen med symposieansvar. Årsmötet biföll förslaget.
 10. Anna Nordfjell och Eva Smith-Knutsson föreslogs och omvaldes som revisorer.
 11. Valberedningen omvaldes med Karin Edhe, sammankallande, barnmorska Ystad, Ulla Björklund, gynekolog Göteborg och Stina Järvholm, psykolog, Göteborg.
 12. Hemsidan diskuterades, mötesdeltagarna var nöjda med utseendet men efterlyste ett slags nyhetsbrev på post och/eller mail, och att påminna om medlemsavgiften. Mötet ålade styrelsen att ta fram förslag till ny och utökad kommunikation med medlemmarna
 13. Inga övriga ärenden anmäldes.
 14. Årsmötet avslutades kl. 17.00

Sekreterare Anne-Marie Wangel

Justeras:
Ingrid Ursing Lindgren     Lottie Helström


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006