Protokoll årsmöte 2009

Protokoll årsmöte 2009 SFOG – Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Torsdagen den 23 april 2009.
Hotell Birger Jarl, Stockholm.

Elsa Lena Ryding, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna.

 1. Till ordförande för årsmötet valdes Ann Lalos och sekreterare Stina Järvholm. Till justerare valdes Susanne Lindgren och Ulla Sellgren. 
 2. Verksamhetsberättelse redovisades av ordförande Elsa Lena Ryding, se bifogad bilaga.
 3. Kassörens sammanställning av ekonomin redovisades av kassör Lars-Eric Brandberg, se bifogad bilaga. 
 4. Revisorernas berättelse föredrogs av Anna Nordfjell, Eva Smith Knutsson närvarade ej. Ekonomin är god och bokföringen är välskött. Revisorerna föreslog att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 5. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 6. Årsavgiften föreslogs av styrelsen att förbli oförändrad. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till oförändrat belopp, 200 kronor/år. 
 7. ISPOG information: Elsa Lena Ryding föredrog denna punkt. Nästa kongress blir 2010 i Venedig. Stipendieutdelningen 2010 kommer att prioritera kongressen. 
 8. Val av styrelse: Valberedningen har bestått av Karin Edhe, barnmorska Ystad, Carola Eriksson, barnmorska Umeå, och Ulla Sellgren, gynekolog Göteborg. Anders Karlsson och Stina Järvholms mandat går ut och de ställer inte upp för omval. Maria Trotsman avgår i förtid och fyllnadsval görs. Valberedningen föreslår att: Carola Eriksson, barnmorska Umeå ersätter Maria Trotsman, fyllnadsval på 2 år. Ann-Marie Wangel, barnmorska Malmö och Marie Glas, psykolog Kungälv väljs på ordinarie mandat i tre år. Årsmötet biföll förslaget. 2010 går Elsa Lena Rydings och Anneli Keros mandat ut.
 9. Anna Nordfjell och Eva Smith-Knutsson föreslogs och omvaldes som revisorer.
 10. I valberedningen fortsätter Karin Edhe. Carola Eriksson och Ulla Sellgren avgår. Ulla Björklund, gynekolog Stockholm och Stina Järvholm, psykolog Göteborg föreslås som ersättare. Karin Edhe, barnmorska Ystad blir sammankallande. Årsmötet valde dessa. 
 11. Hemsidan; bidrag tas gärna emot. 
 12. Övriga ärenden. Inga anmälda. Diskussion fördes om vad det minskade antalet medlemmar kunde bero på. Fler orsaker är tänkbara såsom noggrann genomgång av medlemsregistret och att de medlemmar som ej betalt de senaste två åren har strukits eller missade årsavgifter när påminnelse ej kom som brev. Faktiska minskningen av medlemmar är ej så omfattande. Styrelsen arbetar också med att nå ut till nya medlemmar, exempelvis är studenter inbjudna till morgondagens symposium. Styrelsen fick också i uppdrag att tillskriva berörda yrkesföreningars tidningar för spridning om SFPOGs arbete och verksamhet.

Årsmötet avslutades.

Sekreterare Stina Järvholm

Justeras:
Susanne Lindgren     Ulla Sellgren


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006