Protokoll årsmöte 2018

SFPOG – Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi

Tid: fredagen den 20 april 2018 kl. 16.05.

Plats: Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 

Deltagare: sittande styrelse (6 ledamöter), valberedning 1 person, 1 revisorssuppleant och 4 övriga medlemmar.

Dagordning:

 1. Sittande ordförande Maria Alexandersson Redvall öppnande årsmötet. Till mötesordförande valdes Ana-Maria Whitmer Jacobsson, mötessekreterare Annica Kempe och justeringspersoner Anne-Marie Wangel och Katri Nieminen.
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Maria Alexandersson Redvall. Styrelsen har haft 4 möten i Stockholm och 4 telefonmöten. 2017 års symposium ”Det gör ont där nere – vulvasmärta ur ett fysiologiskt, psykologiskt och sexologiskt perspektiv” blev fullbokat med väntelista. Ett stipendium delades ut för deltagande i ISPOG-kongressen i Malaga. Medlemsavgiften låg oförändrat kvar på 250 kronor. Verksamhetsberättelse, se bilaga 1.
 3. Kassörens ekonomiska redogörelse gavs av Anne-Marie Wangel, som efterträder Carola Eriksson på posten. Föreningen har nu 144 medlemmar. Intäkterna uppgår till nära 122 000 kronor och kostnaderna under året till drygt 83 000 kronor. Kostnaden för symposiet låg på drygt 42 000 kronor. Styrelsens resor uppgick till ca 25 000 kronor. Inga arvoden till styrelsemedlemmar betalades ut. Ekonomisk redogörelse, se bilaga 2. 
 4. Revisorernas berättelse lästes upp av Ulla Söderlund, revisorssuppleant. Revisor och revisors-suppleant är nöjda med årets ekonomiska utfall.
 5. Mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Diskuterades överföringsavgiften (3 kronor per bankgiro-överföring) och konstaterades att det för SFPOG är mer fördelaktigt att betala en årsavgift till SEB.
 6. Årsavgiften för 2018 fastslogs till 250 kronor. 
 7. Information från ISPOG gavs av Maria Alexandersson Redvall. Nästa världskongress hålls i Holland den 15-19 oktober 2019. Def finns ingen svensk officiell representant i ISPOG. Schweiz har ordförandeskapet. Teman för nästa års kongress fastställs nu av ISPOG Executive Committee. Förslag om att anordna gemensamt symposium med de andra nordiska föreningarna vid kongressen framfördes. Medlemsavgiften till ISPOG är 8 Euro/ SFPOG-medlem, vilket motsvarar en tredjedel av medlemsavgiften. Diskuterades möjligheten att dela kostnaden med Norge, Finland och Island, som inte liksom Sverige har egna nationella kommittéer. Förslag om att en årsavgift skulle utgå till SFPOG lades fram. 
 8. Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar accepterades. Aktuella för omval var Anne-Marie Wangel och Annica Kempe. Övriga ledamöter kvarstår.
 9. Till revisor valdes Ulla Sellgren. Ulla Björklund omvaldes som revisorssuppleant. 
 10. Till valberedning omvaldes Elsa Lena Ryding, Stina Järvholm och Margareta Goop.
 11. Hemsidan hanteras fortsatt på uppdrag och uppdatering pågår. Då de visat sig att flera personer upplevt svårigheter att anmäla sig till symposium beslutades att en länk till anmälan ska läggas till hemsidan.
 12. Övriga ärenden: Elsa Lena Ryding invaldes som hedersledamot i föreningen efter långt professionellt engagemang med SFPOG:s frågor. Frågan om vad som ska gälla avseende reducerad symposieavgift togs upp: Om medlem betalar avgiften själv utgår rabatt. Om arbetsgivare betalar för medlem utgår ingen rabatt. Den som betalat förra årets medlemsavgift får reducerad avgift till följande års symposium. Om man betalat medlemsavgift före 1 mars utgår reducerad avgift för årets symposium. 
 13. Årsmötet avslutas kl. 17.00.

Vid mötesprotokollet: Annica Kempe 

Justerat: Anne-Marie Wangel Katri Nieminen 


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006