Protokoll årsmöte 2020

Protokoll årsmöte 2020 Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi, SFPOG

Tid: Måndagen den 19 oktober kl. 16.00.

Plats: Mötet ägde rum via ZOOM.

Deltagare: sittande styrelse (6 ledamöter) och valberedning (2 personer).

Dagordning:

 1. Sittande ordförande Katri Nieminen öppnande årsmötet. Till mötesordförande valdes Klas Abrahamsson, mötessekreterare Annica Kempe och justeringspersoner Linda Platon och Petra Bygdevall.
 2. Dagordningen godkändes. Konstaterades att mötet varit stadgeenligt utlyst via hemsidan.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Katri Nieminen. Styrelsen har haft fyra fysiska möten i Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm, och därtill två telefonmöten. Mötena har avhandlat förberedelser till årets symposium, SFPOG:s hemsida (innehåll och struktur) samt löpande information från ISPOG. Symposiet för 2019 hölls i Malmö den 5 april på temat ”Reproduktion i förändring: Nya patienter, nya tekniker – nya behov?” Barbro och Klaas Wijma utnämndes till hedersmedlemmar för sitt gedigna arbete med de psykosociala frågorna. ISPOG:s världskongress 2019 gick av stapeln i Haag i mitten av oktober. Styrelsens representant på kongressen var Anne-Marie Wangel. Verksamhetsberättelse, se bilaga 1.
 4. Kassörens ekonomiska redogörelse gavs av Anne-Marie Wangel. Föreningen har nu 38 medlemmar. Intäkterna uppgick till drygt 38 000 kronor och kostnaderna under året till drygt 50 000 kronor. Kostnaden för symposiet låg på 21 500 kronor. Styrelsens resor och möten uppgick till 11 600 kronor. Inga arvoden till styrelsemedlemmar betalades ut. Diskuterades faktum att reducerad avgift till symposiet inte har förmått locka fler medlemmar till föreningen och att detta kan bero på att arbetsgivaren i de flesta fall betalar. Ekonomisk redogörelse, se bilaga 2. 
 5. Revisorernas berättelse lästes upp av Anne-Marie Wangel. Revisor och revisor-suppleant är nöjda med årets ekonomiska utfall.
 6. Mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 7. Årsavgiften fastslogs oförändrad till 250 kronor. 
 8. Information från ISPOG gavs av Katri Nieminen. ISPOG:s hemsida visades upp för deltagarna via ZOOM. Nästa världskongress hålls i Wien i mars 2022 vid Sigmund Freud University. Temat för kongressen fastställs av ISPOG Executive Committee. Medlemsavgiften till ISPOG är 8 Euro/ SFPOG-medlem, vilket motsvarar en tredjedel av medlemsavgiften.
 9. Motioner från styrelsen: 
  1. Representant på Executive Committee möten vid ISPOG:s världskongresser: förslag om att SFPOG bekostar konferensavgift och en skälig reseersättning för en styrelseledamot för att möjliggöra föreningens aktiva deltagande på dessa möten. Motionen bifölls med förbehållet att andra möjligheter till finansiering t ex i samband med eget deltagande i programmet undersöks först.
  2. Anhållan om att minska kassa-buffert till 50 000 kr från 100 000 kronor bifölls.
 10. Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar accepterades. Aktuella för omval var Katri Nieminen (1 år) och Klas Abrahamsson (3 år). Övriga ledamöter kvarstår.
 11. Till revisorer omvaldes Ulla Sellgren och Stina Järvholm. 
 12. Till valberedning omvaldes Elsa Lena Ryding, Maria Alexandersson Redvall och Margareta Risenfors.
 13. Hemsidan hanteras fortsatt på uppdrag av Henrik Wangel.
 14. Inga övriga ärenden anmäldes. 
 15. Årsmötet avslutas kl. 17.15.

Vid mötesprotokollet: Annica Kempe 

Justerat: Linda Platon och Petra Bygdevall 


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006