Protokoll årsmöte 2013

Protokoll årsmöte för Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Mötesplats: Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Sjukhuset, Solna

Tid: fredagen den 15 mars, 2013.

 1. Till ordförande för årsmötet valdes Ulla Björklund, till sekreterare Anne-Marie Wangel och som justeringspersoner valdes Lotti Helström, Stockholm samt Eva Smith Knutsson, Vänersborg.
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Elsa-Lena Ryding.
 3. Föreningens ekonomi redovisades av kassör Carola Eriksson. 
 4. Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Anna Nordfjell. Ekonomin är god och bokföringen skött enligt god revisorssed och med vederbörliga verifikationer. 
 5. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-13. 
 6. Årsmötet beslöt att årsavgiften ska vara oförändrad med 250 kronor/år. 
 7. Klaas Wijma, ’past past president’ informerade om ISPOG som har utökat antalet medlemsländer och att en ny styrelse kommer att väljas. Nästa ordförande kommer från Spanien.
 8. Val av styrelse. Valberedningen har bestått av sammankallande Stina Järvholm, psykolog, Göteborg, Karin Edhe, barmorska, Ystad och Lars-Eric Brandberg, gynekolog, Alingsås. Valberedningen föreslog omval av Margareta Risenfors och nyval av Maria Alexandersson Redvall. Årsmötet biföll förslaget. 
 9. Val av revisorer. Eva Smith Knutsson föreslogs till omval och nyval av Henry Jablonski, psykiater, Stockholm. Årsmötet biföll förslaget.
 10. Hemsidan diskuterades, första sidan finns nu på engelska, personliga presentationer av styrelsens ledamöteroch annan information uppdateras löpande. 
 11. Övriga ärenden diskuterades:
  • Kassören efterfrågade förslakg från revisorerna om förbättrade rutiner för ekonomisk rapportering. Ändrade rutiner lämnas till nya styrelsen.
  • �tgärder för medlemsrekrytering och påminnelse av medlemsavgifter lämnas till den nya styrelsen
  • Anna Nordfjell avtackades för väl genomförda revisorsuppdrag under många år.
 12. Årsmötet avslutades, 16.40

Sekreterare Anne-Marie Wangel

Justeras:
Lotti Helström     Eva Smith Knutsson


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006