Protokoll årsmöte 2021

SFPOG – Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi 

Tid: Fredagen den 1 oktober kl. 16.00.

Plats: Mötet ägde rum i Södersjukhusets aula.

Deltagare: sittande styrelse (6 ledamöter), valberedning (2 personer), revisorer (2 personer) och tillträdande styrelseledamöter (2 personer).

Dagordning:

 1. Sittande ordförande Katri Nieminen öppnande årsmötet. Till mötesordförande valdes Katri Nieminen, mötessekreterare Annica Kempe och justeringspersoner Linda Platon och Petra Bygdevall.
 2. Dagordningen godkändes. Ett tillägg gjordes under Övriga ärenden gällande utdelning av stipendier för nästa år. Konstaterades att mötet varit stadgeenligt utlyst via hemsidan.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Katri Nieminen. Folkhälsomyndighetens restriktioner under pandemin har starkt påverkat föreningens verksamhet under verksamhetsåret. Styrelsen har haft endast ett fysiskt möte, resterande fem möten skedde digitalt med ytterligare regelbundna kommunikationer över mailen. Fokus har varit på att förbereda symposiet och, i olika etapper utifrån att Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppdaterats, möjligheten att anordna och skjuta fram symposiet. Årsmötet 2020 anordnades digitalt den 19 oktober 2020. Åtta medlemmar deltog på mötet. Klas Abrahamsson och Katri Nieminen omvaldes till styrelsen, övriga ledamöter kvarstod. Till revisorer omvaldes Ulla Sellgren och Stina Järvholm och till valberedning Elsa Lena Ryding, Maria Alexandersson Redvall och Margareta Risenfors. Medlemsavgiften beslutades kvarstå. Information från ISPOG har löpande diskuterats. Styrelseledamot deltog i ISPOG Executive Committee-möte den 25/11 som landsrepresentant för Sverige. Förslag på ett svenskt symposium till världskongressen i Wien mars 2022 lämnades in. SFPOG:s hemsida har skötts av styrelsen under verksamhetsåret. Medlemsantalet har under året varit lågt. Styrelsen har haft tankar om att rekrytera ytterligare medlemmar via lunchföreläsningar, i samband med symposier m m. 2020 års SFPOG-symposium med temat ”Förlossningsrädsla idag – hur gör vi?” ägde rum den 1 oktober 2021 på Södersjukhuset i Stockholm med professionellt förberedande stöd i från sjukhusets Fotogrupp. Verksamhetsberättelse, se bilaga 1.
 4. Kassörens ekonomiska redogörelse gavs av Anne-Marie Wangel. Föreningen hade 13 betalande medlemmar under verksamhetsåret med intäkter från medlemsavgifter på 3 250 kronor. Symposiet inbringade 153 823 kronor. Kostnader för bankavgifter uppgick till 1 904 kronor, arbete med web-sidan kostade 7 769 kronor och avgiften för ISPOG drygt 4 000 kronor. Styrelsens möten uppgick till 1 000 kronor. Inga arvoden till styrelsemedlemmar betalades ut. Saldo på föreningens bankkonto den 31/12 var 240 000 kronor, ur denna summa ska betalas dagens symposium. Intäkterna uppgick till drygt 157 000 kronor och kostnaderna under året till nära 15 000 kronor. Ekonomisk redogörelse, se bilaga 2. 
 5. Revisorernas berättelse lästes upp av Ulla Sellgren. 
 6. Mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 7. Årsavgiften fastslogs oförändrad till 250 kronor. Av denna summa går 80 kronor per medlem till ISPOG.
 8. Information om ISPOG gavs av Katri Nieminen. Nästa världskongress hålls i Wien i 9-12 mars 2022 vid Sigmund Freud University. Temat för kongressen är ”Pandemic World: Woman, Family, Society”.
 9. Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar accepterades. Nya i styrelsen är Rebecca Rickert-Olsson, psykolog, och Cornelia Liebau, gynekolog/sexolog. Katri Nieminen och Annica Kempe avtackades för sina insatser som ordförande och sekreterare i styrelsen. Övriga ledamöter kvarstår.
 10. Till revisorer omvaldes Ulla Sellgren och Stina Järvholm. 
 11. Till valberedning omvaldes Elsa Lena Ryding och Margareta Risenfors (sammankallande). Katri Nieminen valdes in i valberedningen och ersätter därmed Maria Alexandersson Redvall.
 12. Hemsidan: inga nyheter, denna sjösattes 2019 och har skötts av styrelsen.
 13. Övriga ärenden. Per den 1 januari i år är SFPOG stadd i stark kassa. Förslag presenterades om möjlighet för föreningen att dela ut fem stipendier à 10 000 kronor i samband med ISPOG:s världskongress i Wien. SFPOG:s stipendieverksamhet har legat nere en längre tid och under verksamhetsåret. Betalande medlemmar kommer att få information när den nya styrelsen fattat beslut i frågan. Styrelsebeslut finns sedan tidigare om möjlighet för deltagande från styrelsen i ISPOG:s Executive Committee-möte som hålls under kongressen. 
 14. Årsmötet avslutas kl. 17.15.

Vid mötesprotokollet: Annica Kempe 

Justerat: Linda Platon och Petra Bygdevall 


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006