Protokoll årsmöte 2008

Protokoll årsmöte 2008 SFOG – Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Fredagen den 4 april 2008.
M�lndals sjukhus, M�lndal.

Elsa Lena Ryding, f�reningens ordf�rande, h�lsade alla v�lkomna.

 1. Till ordf�rande f�r �rsm�tet valdes Ulla Sellgren och sekreterare Stina J�rvholm. Till justerare valdes Karin Bergmark och Lotti Helstr�m.
 2. Verksamhetsber�ttelse redovisas av ordf�rande Elsa Lena Ryding, se bifogad bilaga.
 3. Kass�rens sammanst�llning av ekonomin redovisades av Elsa Lena Ryding d� Eva Wirfelt, kass�r, var f�rhindrad att deltaga, se bifogad bilaga.
 4. Revisorernas ber�ttelse f�rdrogs av Eva Smith-Knutsson. Anna Nordfjell n�rvarade ej. Tyv�rr saknades revisorernas sammanst�llning. Ekonomin �r god och bokf�ring �r v�lsk�tt. Revisorerna f�resl�r att �rsm�tet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
 5. �rsm�tet besl�t att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, under f�ruts�ttning att det inte m�ter n�gra hinder i den sammanst�llning som idag saknas.
 6. �rsavgiften fastst�lls till of�r�ndrat belopp, 200 kronor.
 7. ISPOG information: Elsa Lena Ryding f�redrar denna punkt. N�sta kongress blir 2010 i Venedig.
 8. Val av styrelse: Valberedning har best�tt av Karin Edhe, barnmorska Ystad, Carola Eriksson, barnmorska Ume�, och Susanne von Schreeib, gynekolog Stockholm. Dessa f�resl�r att: Lars-Eric Brandberg, gynekolog Ystad, som under �ret suttit i styrelsen efter fyllnadsval v�ljs f�r ytterligare en period. �rsm�tet bifaller. Eva Wirfelt avg�r ur styrelsen och p� detta mandat f�resl�s Maria Trotsman, barnmorska Ume� inv�ljas. �rsm�tet bifaller.
  2009 g�r Anders Karlsson och Stina J�rvholms mandat ut.
  2010 g�r Elsa Lena Ryding och Anneli Keros mandat ut.
 9. Anna Nordfjell och Eva Smith-Knutsson f�resl�s och omvaldes som revisorer.
 10. I valberedningen forts�tter Carola Eriksson och Karin Edhe, Susanne von Schreeib avg�r. Ulla Sellgren f�resl�s som ers�ttare. Karin Edhe, barnmorska Ystad sammankallar. �rsm�tet valde dessa. Till kommande �rsm�te skall f�rslag p� styrelse ansl�s p� hemsidan.
 11. Henrik Iacobaeus har �vertagit ansvar f�r driften av hemsidan. F�r publicering v�nd er till Anders Karlsson, bidrag tas g�rna emot. Hemsidan skall f�rb�ttras s� postgironummer f�r medlemsavgiften blir l�ttare att hitta.
 12. �vriga �renden. Inga anm�lda.

�rsm�tet avslutades.

Sekreterare Stina J�rvholm

Justeras:
Karin Bergmark     Lotti Helström


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006