Protokoll årsmöte 2012

Protokoll från Årsmöte i svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Rolf Lufts Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Fredag den 20 april 2012 kl. 16.00.

Elsa Lena Ryding, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna.

 1. Till ordf�rande f�r �rsm�tet valdes Ulla Bj�rklund, till sekreterare Margareta Risenfors och som justeringspersoner valdes Cornelia Liebau och Klaas Wijma.
 2. Styrelsens verksamhetsber�ttelse l�stes upp av Elsa-Lena Ryding. Se bifogad bilaga.
 3. Kassörens sammanställning av föreningens ekonomi redovisades på overhead av kassör Carola Eriksson. 
 4. Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Anna Nordfjell. Ekonomin är god och bokföringen skött enligt god revisorssed och med vederbörliga verifikationer. Revisorerna föreslog att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Revisor lyfte frågan om att föreningen har ett separat konto för symposiet. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet att besluta om antal konton och firmatecknare. 
 5. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 6. Årsmötet beslöt att inför 2013 höja årsavgiften till 250 kronor/år. 
 7. Klaas Wijma, ’past president’ för ISPOG, informerade om ISPOG:s arbete och mål att bli mindre europeisk och mer världsomfattande. Tyskland och Japan har stora föreningar. Aktiva föreningar finns även i Turkiet och Israel. USA, Kanada och Mexiko är tillbaka i ISPOG och på gång är även föreningar i Argentina, Uruguay och Brasilien. ISPOG diskuterar en höjning av föreningarnas årsavgift från nuvarande 5 €/medlem till 10€/medlem.  
  Nästa ISPOG kongress är i Berlin 22-25 maj 2013. www.ispog.com
 8. Val av styrelse. Valberedningen har bestått av sammankallande Stina Järvholm, psykolog Göteborg, Karin Edhe, barmorska Ystad och Lars-Eric Brandberg. Valberedningen föreslog omval på 3 år av Ann-Marie Wangel och omval på 3 år av Anneli Kero. Årsmötet biföll förslaget. 
 9. Anna Nordfjell och Eva Smith-Knutsson föreslogs och omvaldes som revisorer. 
 10. Styrelsen föreslog ny valberedning. Omval gjordes av Stina Järvholm, Karin Ehde och Lars-Eric Brandberg. Stina Järvholm utsågs till sammankallande.
 11. Hemsidan diskuterades. Positiva omdömen från mötesdeltagare. Ann-Marie Wangel informerade om pågående arbete med en engelsk version. 
 12. Övriga ärenden. Valberedningen vill ha hjälp med att hitta medlemmar som är intresserade av framtida styrelsearbete. Förslag från årsmötet att informera om föreningen vid andra möten och konferenser och skriva små notiser i olika professioners tidningar. 
 13. Årsmötet avslutades.

Sekreterare Margareta Risenfors

Justeras:
Klaas Wijma     Cornelia Liebau


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006