Protokoll årsmöte 2011

Protokoll från Årsmöte i svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Nanna Swartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Fredag den 8 april 2011 kl. 16.00.

Elsa Lena Ryding, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna.

 1. Till ordförande for Årsmötet valdes Ulla Sellgren, till sekretare Anne-Marie Wangel, som justeringspersoner valdes lnga-Bodil Melinder samt Susanne Lindgren.
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Elsa Lena Ryding, se bifogad bilaga.
 3. Kassörens sammanställning av ekonomin redovisades på overhead av kassör Lars?Eric Brandberg, se bifogad bilaga.
 4. Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Eva Smith Knutsson. Ekonomin är god och bokföringen ar välskött. Revisorerna föreslog att årsmötet bevlljar styrelsen ansvarsfrihet.
 5. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 6. Årsavgiften fastställdes att förbli oförändrad, 200 kronor/år.
 7. Klaas Wijma som numera är ’past president’ for ISPOG meddelade att ny ordförande är en yngre kvinnlig gynekolog från Holland. Vidare informerades om konferensen i Venedig och att fyra länder tillkommit som medlemmar, nämligen Turkiet, Iran, Egypten och Tjeckien. USA och Mexico är på väg tillbaka. Klaas uppmanade alla att besöka hemsidan www.ispog.org där nationella material och guidelines kommer att publiceras för medlemmarna att ta del av. Nästa ISPOG konferens är i Berlin 2013.
 8. Val av styrelse. Valberedningen har varit Karin Edhe, sammankallande, barnmorska Ystad, Ulla Björklund, gynekolog Stockholm och Stina Järvholm, psykolog, Göteborg. Mandatet for Lars-Eric Brandberg går ut. Lotti Helström och Marie Glas Kullbratt avgår i förtid.
  Valberedningen föreslår omval på 3 år av Carola Eriksson och nyval 3 år av Margareta Goop, gynekolog, Karlstad. Fyllnadsval 1år föreslogs Anneli Kero samt fyllnadsval 2 år av Margareta Risenfors barnmorska, Göteborg. Årsmotet biföll förslaget.
 9. Anna Nordfjell och Eva Smith-Knutsson föreslogs och omvaldes som revisorer.
 10. Valberedningen Ulla Björklund avgår. Omval gjordes av Karin Edhe Åkesson, barnmorska i Ystad, Stine Järvholm, psykolog, Göteborg och nyval av Lars-Eric Brandberg.
 11. Hemsidan diskuterades. Motesdeltagarna föreslog att avsätta medel till att utveckla och göra hemsidan mer attraktiv, alternativt med något aktivt socialt media för medlemskontakter. Mötet ålade styrelsen att ta fram förslag till ny och utökad kommunikation med medlemmarna.
 12. Inga övriga ärenden anmäldes.
 13. Årsmötet avslutades kl. 16.45

Sekreterare Anne-Marie Wangel

Justeras:
Inga-Bodil Melinder     Susanne Lindgren


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006