Protokoll årsmöte 2017

SFPOG – Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Tid: fredagen den 31 mars, 2017, kl. 16.05

Plats: Rolf Lufts Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 

Deltagare: sittande styrelse (5 av 6 ledamöter), valberedning 2 personer, en revisor och 4 övriga medlemmar.

Dagordning:

 1. Sittande ordförande Margareta Goop öppnande årsmötet. Till mötesordförande valdes Ulla Sellgren, mötessekreterare Annica Kempe och justeringspersoner Jenny Lysell Bengtsson och Katri Nieminen.
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Margareta Goop. Antalet telefonmöten under det gångna året har ökat. Styrelsens erfarenhet har varit att fysiska möten är viktiga för den kreativa processen kring att arrangera symposium. Telefonmötena har fungerat bra för frågor om uppföljning. Verksamhetsberättelse, se bilaga 1.
 3. Ekonomisk redogörelse gavs av Carola Eriksson. Ekonomin är god och det är troligt att föreningen kommer att få ett överskott i år. Ett problem är att antalet betalande sjunker hela tiden, 47 medlemmar betalade avgiften i år. Medlemsansökningar kommer ofta in i samband med anmälning till symposium utan att senare förnyas. Förslaget att man ska ha varit medlem i ett år för att delta i symposium till lägre kostnad har diskuterats. En annan utmaning gäller medlemmars mail-adresser, som ändras när någon byter arbete eller slutar jobba. En tredjedel av mailen har kommit tillbaka på grund av fel adresser. Ekonomisk redogörelse, se bilaga 2. 
 4. Revisorernas berättelse lästes upp av Eva Smith Knutsson. 
 5. Mötesdeltagarna gav Styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 6. Årsavgiften för 2017 fastslogs till 250 kronor. Att föreningen får fler medlemmar är det viktigaste framöver, avgiften bör ligga fast på nuvarande nivå. Arbetet med symposiet är här centralt, 90-95 deltagare krävs för att kostnaderna ska täckas. Hur många som anmäler sig beror delvis på faktorer utanför SFPOG:s kontroll, som till exempel vilka andra arrangemang som hålls under samma period. Detta är inte alltid lätt att förutse. 
 7. Information från ISPOG gavs av Margareta Goop. Medlemsavgiften till ISPOG är 8 Euro/ SFPOG-medlem, vilket motsvarar en tredjedel av avgiften. En bok är nyutkommen: BioPsycho-Social Obstetrics and Gynecology: A Competency-Oriented Approach https://books.google.se/books?id=gfwqDgAAQBAJ&dq=marieke+paarlberg&hl=sv&sitesec=reviewsKatri Nieminen, SFPOG:s stipendiat till ISPOG:s kongress i Malaga, rapporterade kort från kongressen och de positiva möten som ägde rum i brytpunkt mellan olika kulturer. Tema år 2016 var ”Building Bridges for Better Care”. Nytt var det stora antalet lokala föreningar som arrangerade symposier med färre öppna seminarier. Post-traumatisk stress och traumabehandlingar fick stort utrymme. Katri Nieminens reseberättelse, se hemsidan. 
 8. Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar accepterades. Invalda styrelsemedlemmar är psykolog Klas Abrahamsson och gynekolog Katri Nieminen, båda för en period av tre år. Befintliga styrelsemedlemmar Carola Eriksson och Margareta Goop ställer ej upp till omval. 
 9. Till revisorer omvaldes Ulla Björklund och Eva Smith Knutsson. 
 10. Till valberedning omvaldes Elsa-Lena Ryding och Stina Järvholm. Anneli Kero ställer ej upp till omval och Margareta Goop valdes in i hennes ställe. 
 11. Hemsidan hanteras fortsatt på uppdrag och uppdatering pågår. 
 12. Övriga ärenden: Ordförande Margareta Goop och kassör Carola Eriksson avtackades efter många års tjänst i styrelsen. Tidpunkt för årsmötet diskuterades och förslag om att pröva lägga detta före lunch under symposiedagen. Förslag till framtida symposieämnen presenterades. Vägar att rekrytera nya medlemmar och informera om SFPOG:s verksamhet diskuterades. Medlemstidningar är en given möjlighet, annan press kan också vara intressant för att nå presumtiva medlemmar och allmänhet med teman som ligger väl i tiden. 
 13. Årsmötet avslutas kl. 17.00.

Vid mötesprotokollet: Annica Kempe 

Justerat: Jenny Lysell Bengtsson      Katri Nieminen 


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006