Protokoll årsmöte 2016

Protokoll årsmöte 2016 SFOG – Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi.

Tid och plats: fredagen den 22 april, 2016, kl 16.05, Ersta Konferens & Hotell, Stockholm.

Deltagare: Sittande styrelse (4 ledamöter), valberedning (1) och 1 övrig medlem.

Dagordning:

 1. Sittande ordförande Margareta Goop öppnande årsmötet 
 2. Till mötesordförande valdes Maria Alexandersson, mötessekreterare Anne-Marie Wangel, som justeringspersoner Ulla Björklund samt Anneii Kero.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Margareta Goop, se bilaga 1.
 4. Ekonomisk redogörelse gavs av Carola Eriksson. Ekonomin är fortsatt god, utgifterna är i nivå med tidigare verksamhetsår. Intäkter och kostnader för symposium 2015 gav ett underskott på cirka 20 000kr. Dessutom har antalet avlagda medlemsavgifter sjunkit ytterligare under 2015 till _ betalande, i övrigt se bilaga 2.
 5. Mötesdeltagarna gav Styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 
 6. Åsavgiften för 2016 fastslogs till 250kr. 
 7. ISPOG information: årets konferens hålls 12-14 maj 2016 i Maiaga, www.ispog.org. 
  Fyra styrelsemedlemmar kommer att delta Margareta Goop, Maria Alexandersson Redvall, Carola Eriksson, Anne-Marie Wangel. CE och AMW ska ge muntliga presentationer.
  Styrelsen har tilldelat Katri Nieminen, obstetriker och doktorand vid Linköpings universitet ett resestipendium på 5000kr för att delta vid ISPOG.
 8. Valberedningens två förslag val av ledamöter till styrelsen antogs. Margareta Risenfors och Maria Alexandersson Redvall omvaldes på 3 år. Övriga ledamöter kvarstàr pá innevarande mandatperiod: M Goop (vald 2014), AM Wangel (vald 2015) och C. Eriksson (vald 2014).
 9. Val av revisor. En revisor (HJ) avgick den 21 april dagen före årsmötet.
  Valberedningen föreslog omval av Eva Smith-Knutsson till revisor som antogs.
  Valberedningen fick i uppdrag att komma in med förslag till ytterligare en revisor för år 2016.
 10. Till valberedning för 2016 omvaldes samtliga, Anneli Kero, Elsa-Lena Ryding samt Stina Järvholm som sammankallande.
 11. Hemsidan, inget nytt att rapportera.
 12. Övriga ärenden: Fyra förslag från revisorerna lästes upp och diskuterades.
  1. Besparingar: förslag att säga upp bankkonto för symposium besparing 1000kr.
   Styrelsen valde att under året behålla detta separata konto då det ger bättre ekonomisk översikt och underlättar för kassören och symposieansvarigs arbete att inte blanda medlemsavgifter och symposieavgifter samt skilja pá kostnader mot att ha ett och samma bankkonto.
   Beslut: de administrativa fördelarna överväger nackdelarna för en årlig kostnad av 1000kr.
  2. Besparingar kan göras genom att minska kostnader för möteslokal: Läkarsällskapets Iokaler kräver 3 medlemsavgi?er á 700kr vilket ger styrelsen möjlighet att utan extra kostnad använda deras lokaler i centrala Stockholm. De praktiska och logistiska fördelarna med denna lösning överväger den årliga kostnaden på 2100kr.
   Beslut: styrelsen ska under 2016 åter undersöka möjligheter att finna en gratis möteslokal i centrala Stockholm.
  3. Besparingar kan också göras genom att minska resekostnader för Styrelsemöten i Stockholm genom att använda konkurrerande tågbolag mellan Ggb och Sth och att resa för 400kr. Alla styrelsemedlemmar måste resa till Stockholm. En färre person reste fràn Umeå och två i styrelsen har under 2015 fått sina resor till och fràn Gbg/Karlstad och Sth bekostade av sina arbetsgivare.
   Beslut: bibehålla en hög kostnadsmedvetenhet inom styrelsen och fortsätta att få bästa möjlìga resealternatìv.
  4. Ytterligare besparingar skulle kunna uppnås genom att minska styrelsemöten men mötet beslöt att fortsätta med fysiska möten som är viktiga för den kreativa processen kring att arrangera symposium vilka inte helt kan ersättas med telefonmöten.
 13. Årsmötet avslutas 17:00

Vid mötesprotokollet: Anne-Marie Wangel 

Justerat: Ulla Björklund     Anneli Kero


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006