Protokoll årsmöte 2019

Protokoll för årsmöte för Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi 2019

Tid: Fredag den 5 april 2019, kl. 16.15 

Aulan, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö

Närvarande: Sittande styrelse (5 medlemmar), valberedningen (2 personer) och revisor

Årsmötet öppnades av sittande styrelsens ordförande Maria Alexandersson-Redvall som hälsade alla deltagare varmt välkomna.

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner:

Mötet valde Maria Alexandersson-Redvall till årsmötets ordförande, Katri Nieminen till sekreterare och Elsa-Lena Ryding och Ulla Sellgren till justeringspersoner.

2. Godkännande av dagordningen:

Dagordningen godkändes, tre övriga punkter annonserades.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Styrelseordförande Maria Alexandersson Redvall läste verksamhetsberättelsen 2018 som sedan godkändes av närvarande mötesdeltagare. Förtydligande fråga om antalet medlemmar ställdes: enligt tidigare praxis räknas man som medlem i två år från senaste inbetalda avgiften därav 60 medlemmar. Föreningen har 2018 haft 36 betalande medlemmar. För detaljerad redovisning se bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2018

4. Kassörens ekonomiska redogörelse:

Kassören Anne-Maria Wangel redogjorde balansräkningen för 2018. Diskussion fördes om minskande antalet medlemmar, ett känt fenomen även i flera andra föreningar. Mötet yttrade ett stöd för fysiskt närvarande styrelsemöten, men kompletterande Skype-möten vb. Kort diskussion om nya hemsidan, som mötesdeltagarna allmänt var mycket nöjda med men som under ombyggnation har genererat kostnader. Driftkostnaden kommer härefter att vara låg. Den största fördelen för styrelsemedlemmar är den tekniska enkelheten att administrera sidan.

5. Revisorernas berättelse:

Ulla Sellgren läste upp revisorernas rapport, där hon efter att ha granskat alla tillgängliga dokument och kvitton, tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av årsavgift 2019.

Nuvarande årsavgift 250kr fastställdes även för pågående året.

8. ISPOG information: 

Ordförande informerade om ISPOG Världskonferens den 9.-12.10 i Haag. Föreningen har genom styrelsen föreslagit två olika symposier, där det ena förslaget med nordiska rön om behandling av förlossningsrädsla har accepterats av organisationskommittén som del av sessionen om ”livsstil och rädsla”.

Föreningen kommer att utlysa ett stipendium à 5000kr för medlemmar att söka. 

ISPOG har efterlyst att nationella föreningar skulle vara representerade vid mötet för ISPOG Executive Committée i anslutning till konferensen. Möjlighet för 1-2 styrelsemedlemmar att få ekonomiskt stöd för att delta i ISPOG konf. diskuterades. Mötet beslutade att deltagaravgiften för en styrelse-representant bekostas denna gång. Styrelsen fick i uppdrag att förbereda ett förslag om att i framtiden ev. ha två stipendier och en Stipendie-kommitté bestående av medlemmar både från och utanför styrelsen som beslutar om stipendiaterna.

9. Val av styrelse: 

Mandatet för Maria Alexandersson Redvall och Margareta Risenfors går ut vid årsmötet, båda har meddelat att de avstår från omval. Mandatet för Klas Abrahamsson och Katri Nieminen fortsätter ytterligare ett år. Annica Kempe och Anne-Marie Wangel har två år kvar av sina förordnanden. Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar (val för 3 år i taget) var Petra Bygdevall, gynekolog och psykiater från Huddinge sjukhus, psykiatriska kliniken med bred erfarenhet av arbete med gravida och psykiatriska problem, samt

Linda Platon, barnmorska från Södersjukhuset där hon jobbar med Aurora på psykosociala enheten men även som förlossningsbarnmorska på förlossningen. Valberedningens förslag godkändes enhälligt.

10. Val av revisorer (val för 1 år i taget) 

Valberedningen föreslog Stina Järvholm och Ulla Sellgren till revisorer, vilket mötet enhälligt godkände.

11. Val av valberedning

Maria Alexandersson, Margareta Risenfors (sammankallande) och Elsa-Lena Ryding valdes till uppdraget. 

12.Hemsidan

Nya hemsidan presenterades kort. Sidans upplägg fick positivt mottagande.  Förutom aktuell information och dokumentation, finns bl.a. länkar till doktorsavhandlingar inom föreningens intresseområden och tidigare årens symposieämnen. Symposiets föreläsnings-presentationer kommer inte att läggas ut på sidan, men på förfrågan till Anne-Marie Wangel skickas till respektive deltagare. 

13.Övrigt:

1) Till nya hedersledamöter förslogs Barbro och Klaas Wijma, för den gedigna livsgärning de var för sig har gjort i att bevaka och utveckla psykosociala frågor, såväl kliniskt som genom sin forskning. Förslaget godkändes enhälligt. Barbro och Klaas kommer att bjudas in till nästa symposium och årsmöte, för att uppmärksamma detta.

2) Årsmötet beslutade att Revisorerna får styrelsemötens protokoll fortlöpande från varje möte för att underlätta revisionsarbetet vid verksamhetsårets slut.

3) Information om att föreningens långvariga aktiva medlem Eva-Smith Knutssons disputerar i Göteborg den 20190412. Mötet beslutade att föreningen uppvaktar henne, Elsa-Lena Ryding och Ulla Sellgren fick uppdraget att ombesörja detta. Avhandlingen kommer att länkas till på hemsidan.

14. Årsmötets avslutande 

Ordförande avslutade årsmötet och tackade för aktivt deltagande.

Vid mötesprotokollet Katri Nieminen

Justerat: Elsa-Lena Ryding och Ulla Sellgren


Tidigare Årsmöten

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006